Ruime voorraad
Altijd scherpste prijs
Levering op locatie mogelijk
Meer dan 30 jaar ervaring
Snelle levering
 
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.               Definities

1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

Klant: De natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de organisatie die met Tevco Panelen een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Klant en Tevco Panelen;

 

Product: In het kader van de Overeenkomst door Tevco Panelen te leveren of geleverd product;

 

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

 

Tevco Panelen: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tevco Panelen B.V. gevestigd aan Rooseveltlaan 10 B te Veghel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69638934;

 

Website: De website https://tevcopanelen.nl/.

 

Artikel 2.               Algemeen

2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Tevco Panelen en op iedere Overeenkomst tussen Tevco Panelen en de Klant.

2.2.           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.           Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Tevco Panelen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.           Indien Tevco Panelen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Tevco Panelen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.           Tevco Panelen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

Artikel 3.               Aanbod

3.1.           Ieder aanbod van Tevco Panelen is vrijblijvend.

3.2.           Kennelijke fouten en vergissingen op de Website binden Tevco Panelen niet.

3.3.           Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.4.           Het assortiment van Tevco Panelen kan te allen tijde gewijzigd worden.

3.5.           Aan de vermelde voorraad op de Website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4.               Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1.           De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a.       De Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen;

b.       De Klant telefonisch, in persoon op de locatie van Tevco Panelen of op enige andere wijze een bestelling bij Tevco Panelen heeft geplaatst.

4.2.           Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, wordt een bevestigingse-mail naar de Klant gestuurd.

 

Artikel 5.               Transportkosten

5.1.           De vermelde prijzen van de Producten op de Website zijn exclusief transportkosten.

5.2.           Indien de Klant de bestelling via de Website plaatst, dan wordt de hoogte van de transportkosten tijdens het bestelproces aan de Klant kenbaar gemaakt, tenzij de Klant ervoor heeft gekozen de bestelling op te halen bij Tevco Panelen.

 

Artikel 6.               Betaling

6.1.           Indien de bestelling niet via de Website geplaatst is en naar de Klant een factuur wordt gestuurd, dan dient de Klant de factuur te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.

6.2.           De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

6.3.           Indien de Klant niet tijdig betaalt, dan is de Klant direct in verzuim. De Klant zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is. In een dergelijk geval wordt de wettelijke rente voor handelstransacties aan de Klant zijnde een Bedrijf in rekening gebracht. De Klant zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Klant zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Klant zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

 

Artikel 7.               Levering en leveringstermijn

7.1.           Bij het plaatsen van de bestelling via de Website kan de Klant ervoor kiezen om de Producten te laten afleveren of om de Producten op te halen bij Tevco Panelen.

7.2.           De bestelling kan opgehaald worden tijdens de openingstijden van Tevco Panelen. De openingstijden van Tevco Panelen staan duidelijk op de Website vermeld.

7.3.           Indien de Klant ervoor heeft gekozen om de Producten te laten afleveren, dan levert Tevco Panelen of een door Tevco Panelen ingeschakeld transportbedrijf de Producten af op het door de Klant opgegeven afleveradres.

7.4.           De Klant staat ervoor in dat het opgegeven afleveradres toegankelijk is voor het transportmiddel waarmee de Producten afgeleverd worden.

7.5.           Indien Tevco Panelen of het door Tevco Panelen ingeschakeld transportbedrijf de Producten niet kan afleveren door toedoen van de Klant, dan heeft Tevco Panelen het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moet maken, zoals extra transportkosten, aan de Klant in rekening te brengen.

7.6.           Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Niet tijdige levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

 

Artikel 8.               Herroepingsrecht bij bestelling via de Website

8.1.           De Klant is bevoegd de Overeenkomst die middels de Website tot stand is gekomen gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

8.2.           Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Tevco Panelen kenbaar te maken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar info@tevcopanelen.nl. Indien de Klant via de e-mail aan Tevco Panelen meldt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Tevco Panelen na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.

8.3.           Nadat de Klant de melding heeft gedaan zoals omschreven in artikel 8.2, dient de Klant binnen 14 dagen na deze melding het Product, voor zover mogelijk in de originele verpakking, terug te sturen naar Tevco Panelen op een zodanige wijze dat het Product tijdens het transport goed en volledig beschermd is tegen beschadigingen.

8.4.           Artikel 8.3 is niet van toepassing indien Tevco Panelen en de Klant zijn overeengekomen dat Tevco Panelen het Product bij de Klant ophaalt of laat ophalen.

8.5.           De Klant kan ook, zonder eerst Tevco Panelen ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 8.1 terugsturen naar Tevco Panelen. In een dergelijk geval dient de Klant bij zijn retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, zoals een ingevuld retourformulier.

8.6.           De Klant dient het Product terug te sturen naar:

 

Tevco Panelen B.V.

Rooseveltlaan 10 B

5466 AB Veghel

 

8.7.           Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.8.           De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 8.7.

8.9.           Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de transportkosten voor het terugsturen van het Product voor rekening van de Klant, ook indien Tevco Panelen het Product ophaalt of laat ophalen bij de Klant. Deze transportkosten zijn ongeveer gelijk aan de transportkosten die aan de Klant in rekening zijn gebracht voor het transporteren van het Product naar de Klant.

8.10.           Indien de Klant het Product terugstuurt, dan is het terugsturen van het Product voor risico van de Klant.

8.11.           Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.

8.12.           Tevco Panelen zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en de betaalde transportkosten voor het transporteren van de bestelling naar de Klant restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel. Indien de Klant een deel van de bestelling houdt, dan worden de betaalde transportkosten niet gerestitueerd.

8.13.           Tevco Panelen mag wachten met terugbetaling tot Tevco Panelen het Product heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.14.           Tevco Panelen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 9.               Klachten

9.1.           De Klant is verplicht het geleverde Product onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden.

9.2.           Transportschade dient direct bij het in ontvangst nemen van het Product door de Klant aan Tevco Panelen kenbaar te worden gemaakt.

9.3.           De Klant dient Tevco Panelen de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Tevco Panelen van de Klant verlangen dat de Klant foto’s of een video van het gebrek naar Tevco Panelen stuurt.

9.4.           Vragen over de bestelling of klachten kunnen op de volgende wijzen ingediend worden:

a.       Via het e-mailadres: info@tevcopanelen.nl;

b.       Telefonisch: + 31 6 33989088;

c.       Middels een WhatsApp bericht: + 31 6 33989088;

d.       Via het contactformulier op de Website, zie https://tevcopanelen.nl/contact/.

9.5.           Bij Tevco Panelen ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een vraag of klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tevco Panelen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 10.            Conformiteit

10.1.           Tevco Panelen staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11.            Garantie

11.1.           Indien op een bepaald Product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan wordt de looptijd van de fabrieksgarantie voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt.

11.2.           De afhandeling van deze fabrieksgarantie loopt via Tevco Panelen.

 

Artikel 12.            Aansprakelijkheid en verjaring

12.1.           Tevco Panelen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a.       Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b.       Enige daad of nalatigheid van de Klant.

12.2.           Tevco Panelen is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

12.3.           De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Tevco Panelen is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

12.4.           Tevco Panelen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tevco Panelen is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het opgeven van een verkeerd afleveradres.

12.5.           Tevco Panelen is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het Product door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of gebruik in strijd met de bestemming waarvoor het Product geproduceerd is.

12.6.           Tevco Panelen is niet aansprakelijk voor enige schade indien het Product is gebruikt op een wijze die valt buiten de technische specificaties.

12.7.           Tevco Panelen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties en ongevallen met of door het gebruik van het Product. Tevco Panelen is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het Product. Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor goed te controleren of het Product geschikt is voor het doel waarvoor de Klant het Product wenst te gebruiken.

12.8.           Tevco Panelen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, productievertraging, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.

12.9.           Indien Tevco Panelen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Tevco Panelen beperkt, voor zover dat niet in strijd is met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.10.           Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het Product of een handelen en/of nalaten van Tevco Panelen verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Voor de Klant zijnde een Consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

 

Artikel 13.            Overmacht

13.1.           Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Tevco Panelen liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; staking; boycot; epidemieën; pandemie; hackerattack; cyberaanval; natuurramp; extreme weersomstandigheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadiging van Producten bij het transporteren daarvan; ex- en importbelemmeringen; brand; vervoersproblemen; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

13.2.           Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Tevco Panelen ingeschakelde derde partij.

13.3.           Indien Tevco Panelen wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Tevco Panelen de Klant daarvan op de hoogte.

 

Artikel 14.            Eigendomsvoorbehoud

14.1.           Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Tevco Panelen, totdat de Klant alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek volledig heeft betaald.

14.2.           Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant de Producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

14.3.           De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tevco Panelen veilig te stellen.

14.4.           Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Tevco Panelen niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Tevco Panelen gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Tevco Panelen op volledige schadevergoeding.

14.5.           De Klant dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Tevco Panelen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient Tevco Panelen of een door Tevco Panelen ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de Producten zich bevinden.

14.6.           Alle kosten die Tevco Panelen maakt om de Producten op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Klant.

14.7.           Indien de Klant weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de Klant Tevco Panelen daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk Tevco Panelen daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende partij of de curator erop wijzen dat de Producten eigendom zijn van Tevco Panelen.

 

Artikel 15.            Geheimhouding

15.1.           Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

15.2.           Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Tevco Panelen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Tevco Panelen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tevco Panelen niet gehouden tot schadevergoeding.

 

Artikel 16.            Intellectuele eigendomsrechten

16.1.           Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Tevco Panelen aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Tevco Panelen of bij zijn licentiegever. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Tevco Panelen en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

 

Artikel 17.            Opschorting en ontbinding

17.1.           Tevco Panelen is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:

a.       Na het sluiten van de Overeenkomst Tevco Panelen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

b.       De Klant een of meerdere van zijn verplichtingen jegens Tevco Panelen niet is nagekomen.

17.2.           Tevco Panelen is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

17.3.           Voorts is Tevco Panelen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.4.           Tevco Panelen is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.

 

Artikel 18.            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.           Op alle Overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen de Klant en Tevco Panelen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2.           Alle geschillen tussen de Klant en Tevco Panelen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tevco Panelen gevestigd is. De Klant zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd, nadat Tevco Panelen zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

 

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.